Terug

 

Animatie van de gemeentewapens van Achtkarspelen, Oostdongeradeel,

Opsterland, Smallingerland en Tietjerksteradeel.

 

Genealogie.

 

Hier komen de genealogische gegevens van verschillende families, die voorkomen in mijn kwartierstaat (zie Genealogysk Jierboekje 1978), in volgorde van de nummering in de kwartierstaat. Dus wanneer ze verwant aan mij zijn geworden:

De gegevens zijn voor een deel al uitgewerkt en worden later aangevuld.

Ik heb ook veel meer genealogieŽn en kwartierstaten uitgezocht, die verder niets met mijn eigen voorouders te maken hebben.

Hierdoor ontstond een grote verscheidenheid aan gegevens.

Thans bevat mijn genealogische database meer dan 240.000 personen. Zoals uit de voormalige genealogische website bleek, zijn dat voor meer dan 75 % personen uit de zogenaamde Friese Wouden (Smallingerland, Achtkarspelen, Opsterland, Tietjerksteradeel) en Oostdongeradeel. Mijn eigen voorouders stammen voor een groot gedeelte uit die gemeenten, Het Bildt, Ooststellingwerf, Doniawerstal en andere gemeenten in Frysl‚n. Verder uit het Westerkwartier en omgeving Delfzijl (provincie Groningen), Deventer en Steenwijk in Overijssel. Ook de voorouders uit Oost-Friesland en Weilburg (Duitsland) en TÝnder (Denemarken), zijn verwerkt in de database. De resterende personen die niet aan mij verwant zijn en door onderzoek voor anderen zijn, zijn afkomstig uit De Friese Wouden en uit andere delen van Frysl‚n en zelfs uit Zuid-Holland, Drenthe, Groningen en Overijssel.

In de voormalige genealogische website is al aangegeven dat de gegevens niet meer toegankelijk zijn en niet meer op het internet worden geplaatst. Mocht u toch iets meer willen weten uit deze regio, dan moet er voor betaald worden.

De navolgende genealogieŽn worden ook niet in zijn geheel gepubliceerd, alleen in een korte verhaal trant wordt aangegeven wie ze zijn. Zoals ik toen gedaan heb in het eerste geschiedenisboek over Rottevalle in 1985.

Mijn eigen kwartierstaat bestaat uit meer dan 3000 personen en die is dan ook flink uitgebreid sinds de publikatie ervan in 1978.

Sommige gegevens in de publikatie van 1978 waren echter niet juist. Inmiddels zijn de voorouders betrouwbaarder geworden en bewezen. De foutieve data heb ik toen verkregen van andere genealogen, zonder het te kontroleren. Dat is inmiddels wel gedaan en daardoor zijn de onjuistheden erin verwijderd en zijn er vele honderden nieuwe voorouders toegevoegd aan mijn omvangrijke kwartierstaat. Dus neem niet klakkeloos gegevens uit de kwartierstaat van 1978 meer over!

 

Een sterk vereenvoudige kwartierstaat van mij, zonder data. Hiermede kunt u de verwantschap vinden met de onderstaande genealogieŽn.

 

2

Jelle Bekkema

32

Jakob Pieters Bekkema

64

Pieter Jacobs Bekkema

96

Jakob Kornelis

3

Pietje Groenewoud

33

Antje Gooitsens Nicolai

65

Hiltje Harmens Stavast

97

Antje Renses Groenewoud

4

Willem Jelles Bekkema

34

Wytze Jelles Holwerda

66

Goytsen Pyters Nicolai

98

Mindert Taekes van der Meer

5

Martsen Gjaltema

35

Johantje Tjerks Eilander

67

Trijntje Alberts

99

Taapke Jiskes van der Veen

6

Andries Annes Groenewoud

36

Jan Wybes Koorda

68

Jelle Wytzes Holwerda

100

Oege Pieters Huisman

7

Gepke Johannes van der Terp

37

Renskje Makkes Bosma

69

Aaltje Taekes Holwerda

101

Jetske Jurjens

8

Jelle Andries Bekkema

38

Eelke Synes Spaanstra

70

Tjerk Johannes Eilander

102

Roel Karstes

9

Aafke Willems Koorda

39

Sytske Johannes Graafstra

71

Rikstje Sierks Bijma

103

Minke Sybrens

10

Jan Gjaltes Gjaltema

40

Hepke Gjeltes Gjaltema

72

Wybe Tabes

104

Jan Hanzes Baron

11

Catharina van Raalte

41

Martje Pieters

73

Aafke Jans

105

Antje Jurjens van der Meulen

12

Anne Andries Groenewoud

42

Jan Alberts Por

74

Makke Fokkes

106

Foeke Setses de Boer

13

Tjitske Hanzes Baron

43

Trijntje Hendriks Kuiper

75

Romkjen Oedses

107

Aukjen Rinderts

14

Johannes Eebes van der Terp

44

Ašron van Raalte

76

Syne Eelkes Spaanstra

108

Nicolaes Gerrits Willemse

15

Pietje Siegers van Houten

45

Sippora JoŽls van Raalte

77

Aaltje Klazes

109

Grietje Christiaans Duitsch

16

Andries Jakobs Bekkema

46

Pyter Klazes Pool

78

Johannes Beerends

110

Luitzen Annes de Jong

17

Aaltje Wytzes Holwerda

47

Trijntje Wopkes

79

Froukjen Jans Hamstra

111

Wijke Gerbens

18

Willem Jans Koorda

48

Rinze Jakobs Groenewoud

80

Gelt Ruurds Birsema

112

Durk Alles

19

Aaltje Eelkes Spaanstra

49

Liske Minderts van der Meer

81

Antje Hepkes Buma

113

Fintje Martens

20

Gjelt Hepkes Gjeltema

50

Jurjen Oeges Huisman

82

Pieter Fockes

114

Eebe Jans

21

Trientje Jans Por

51

Sietske Roels

83

Antje Engberts

115

Ybeltje Jaspers

22

Levie van Raalte

52

Sint Jans Baron

84

Albert Elle Julles Por

116

Melle Jacobs

23

Antje Pieters Pool

53

Tjitske Foekes de Boer

85

Wytske Gerrits Hovinga

117

Trijntje Johannes

24

Andries Rinzes Groenewoud

54

Gerrit Klazes Palm

86

Hendrik Alberts Kuiper

118

Pieter Sjoerds Annema

25

Albertje Jurjens Huisman

55

Korneliske Luitzens de Jong

87

Eeuwse Jans

119

Elisabeth Lefferts Lefferings

26

Hans Sints Baron

56

Alle Durks van der Terp

90

JoŽl Davids van Roolte

120

Jan Wierds

27

Wijke Gerrits Palm

57

Aukjen Eebes

91

Martha GabriŽls Rooske

121

Klaaske Geerts

28

Eebe Alles van der Terp

58

Johannes Melles van Wieckel

92

Klaas Jacobus Pool

122

Sieger Eebeles

29

Trijntje Johannes Blaauwwijkel

59

Ietje Pieters Annema

93

Wytske Johannes

123

Janke Jans

30

Sieger Wierds van Houten

60

Wierd Jans van Houten

94

Wopke Lykeles

124

Heerke Klaassens

31

Tetje Gerbens de Vries

61

Tetje Siegers de Jong

95

Antje Willems

125

Tjitske Gerbens

 

 

62

Gerben Heerkes de Vries

 

 

126

Sjoerd Simmens

 

 

63

Pietje Sjoerds Veenstra

 

 

127

Teetske Foppes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier staan de links naar de genealogieŽn:

 

Genealogie Bekkema

Genealogie Groenewoud

Genealogie Gjaltema

Genealogie Van der Terp

Genealogie Koorda

Genealogie Van Raalte

Genealogie Baron

Genealogie Van Houten

GenealogieŽn Holwerda

Genealogie Spaanstra

Genealogie Por

GenealogieŽn Pool

GenealogieŽn Huisman

Genealogie Palm

Genealogie Blaauwwijkel-Blaauwwiekel-(Van) Wijkel

Genealogie De Vries en Hoff

Genealogie Nicolai

Genealogie Eilander

Genealogie Van der Meer

Genealogie Van der Vaart

Genealogie Annema

GenealogieŽn Alma, Mozes en Spinder

Genealogie Heyn Bootes

Genealogie Bijma

GenealogieŽn Sietzema, Reindersma, Mulder,

Bloemsma, Wiersma, Groenewoud, Franken en Blom

Genealogie Buma

Genealogie De Jong

Genealogie De Jong en Weima

GenealogieŽn Van der Veen, Boom en Booi

Genealogie Leffering

Genealogie Taekema

 

© Klaas J. Bekkema, mei 2013

Terug